Topografska izmera

Topografska izmera

 


Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD in PZI)


Geodetski načrt (GN) je prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki dokazuje, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili. V certifikatu geodetskega načrta so opredeljeni podatki o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost), podatki o namenu uporabe in pogojih uporabe GN. Območje geodetskega načrta obsega tudi 25 m pas okoli predvidene gradnje. Običajno merilo načrta 1:250 ali 1:500. V geodetskem načrtu je lahko prikazana še dodatna vsebina, dogovorjena z naročnikom (višine slemen hiš, nakloni streh,...). Z gotovostjo lahko trdimo, da so geodetski načrti na trgu zelo različnih kvalitet. Kako naj projektant oziroma arhitekt ustrezno umesti objekt v prostor, če je vsebina načrta nezanesljiva, redka, velikokrat celo neustrezna (mišljen neustreznost vklopa podatkov zemljiškega katastra). Pri naši družbi svetujemo naročniku, da v primeru izredno omejenega prostora za gradnjo in nezanesljivih podatkov o parcelnih mejah predhodno izvede postopek UREDITVE ali IZRAVNAVE MEJE (ZEN , Ur.l. RS št. 47/2006). Geodetski načrt je samostojen elaborat, ki je sestavni del Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.


 

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji (PID)
 

Podobna vsebina kot geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja, le da je dan dodaten poudarek na potek izvedenih elementih gospodarske infrastrukture. GN se opremi z globinami jaškov, uporabljenimi materiali in premeri vodov. Geodetski načrt novega stanja zemljišča je eden od pogojev za pridobitev uporabnega dovoljena. Običajno merilo načrta 1:250.

 

Geodetski načrt za pripravo lokacijskih načrtov (OPPN)


Geodetski načrt za pripravo lokacijskih načrtov so geodetski načrti z večjo stopnjo generalizacije vsebine GN. Običajno so izdelani v merilu 1:1000, 1:1500, 1:2000.


Zajem podatkov z multikopterjem (dron) 
 

S pomočjo tehnološke novitete multikopterja (dron) izdelamo:

- 3D oblak točk,
- natančni digitalni modela površja (digitalni orto foto načrt - DOF)

 

Prednosti te merilne tehnike so:

- brezkontaktni zajem podatkov,
- cenovno precej ugodnejša merilna tehnika v primerjavi z LIDAR tehnologijo,
- hiter zajem (30 min do nekaj ur) velike količine natančnih podatkov (cca 45 točk na m2),
- v 3D oblaku točk ima vsaka točka shranjeno tudi barvo, kar predstavlja prijaznejšo interpretacijo,
- izdelava 3D modela območja iz 3D oblaka točk,
- geolociran natančen digitalni model površja (digitalni orto foto načrt - DOF),
- 3D oblak točk je v kombinaciji z geodetskim načrtom zelo močna podpora prostorskemu načrtovanju,
- fotografije in video gradivo vaših objektov in predmetov za pomoč ali celo osnovo pri izdelavi promocijskega materiala in raznih vizualizacij.

 


 

 

 

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe