O nas


 

GEODET, d.o.o., Novo mesto je bil ustanovljen leta 1990 in ima danes 4 zaposlene. Družba se uvršča med večja geodetska podjetja na Dolenjskem in je tako kos tudi obsežnejšim nalogam. Pri zelo velikih projektih nastopamo združeni s strateško povezanimi geodetskimi in projektantskimi podjetji.
 
Naša družba izvaja dela s področij:
 

 • Zemljiški kataster (ZK) Ureditev meje, Parcelacija, Izravnava meje, Evidentiranje zemljišča pod stavbo, Sprememba bonitete zemljišč, Označitev meje v naravi, Komasacija, Razmejitve med pravnimi režimi
   
 • Kataster stavb (KS) Vpis stavbe v kataster stavb, Sprememba podatkov katastra stavb
   
 • Topografska izmera (GN) Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, PZI) Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, Geodetski načrt za pripravo lokacijskih načrtov (OPPN), Tematske karte, načrti Topografske izmere in reambulacije (noveliranje), zajem podatkov z multikopterjem (dron).
   
 • Inženirska geodezija (Z) zakoličenje objektov, komunalnih vodov, cest zakoličenje zahtevnih objektov na gradbene profile zakoličenje proizvodnih linij in tehnološke opreme, kontrolne meritve pri določevanju vertikalnosti, horizontalnih in vertikalnih premikov, spremembe geometrijske oblike objekta, odstopanj ploskve od ravnine
     
 • Geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov (N) kontrolne meritve točnosti gradnje in montaže izračun izkopov in nasutij po metodi prečnih prerezov opazovanje izkopa posameznih kategorij zemljišča in njihov izračun volumnov hitri izračuni volumnov (metoda prizem)
   
 • Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) Izmera objektov in omrežij gospodarske infrastrukture, Vpis GJI v zbirni kataster GJI, Vzpostavitev in vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture za manjše in večje komplekse (CAD in GIS pristop)  
   
 • Register prostorskih enot (EHIŠ) določitev hišne številke
   
 • Geodetska dela pri postopkih identifikacij in denacionalizacij
   
 • Sodno izvedeništvo geodetske stroke in geodetsko izvedeništvo
   
 • Prepisi nepremičnin, Urejanje služnosti, Vpisi etažne lastnine
   
 • Geografski informacijski sistemi Izdelava baze podatkov, vodenje in geokodiranje podatkov Vzdrževanje GIS sistemov Pridobivanje podatkov in metapodatkov.

 

 

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe