Zemljiški kataster

 • ureditev meje

  Za postopek ureditve meje se naročnik odloči v primeru, ko ne ve, kje v naravi poteka meja parcele, oziroma meja še ni urejena. Postopek ureditve meje je potreben tudi za določitev urejene površine zemljiške parcele ali pa kot predhoden postopek parcelacije. Priporočljivo je, da se parcelne meje uredijo pred nakupom nepremičnine (vrednost nepremičnine je večja, odpravljanje morebitnih nesoglasije med sosedi) in izvajanjem bliżnjih gradbenin posegov (zavarovanje projektirane gradnje pred morebitnimi teżavami).

   
 • parcelacija

  Parcelacija je postopek zdrużitve ali delitve parcel. Pred izvedbo parcelacije morajo biti urejene parcelne meje oziroma vsaj del meje, ki se jih nova meja dotika. Postopek parcelacije se običajno izvede pred prodajo ali odtujevanjem nepremičnine, vendar se s samo izvedbo parcelacije ne spremeni lastninska pravica na nepremičnini.

   
 • izravnava zemlje

  V postopku izravnave meje se izravnava meja med dvema ali več parcelami zaradi lażje uporabe, pri čemer se površina manjše parcele ne spremeni za več kot 5% ali 500 m2. Namig, pri manipuliranju z manjšimi površinami se je moč izogniti dodatnim stroškom nepotrebnih postopkov pravnega prometa z nepremičninami.

   
 • evidentiranje zemljišča pod stavbo (ZPS)

  V postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo se z elaboratom za določitev zemljišča pod stavbo objekt evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster, posledično tudi v kataster stavb in register nepremičnin (velja objekt z enim delom). Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novo zgrajenih objektov.

   
 • sprememba bonitete zemljišč

  Bonitetne točke zemljišča vplivajo na višino odškodnine pri plačilu spremembe namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča. Boniteta vpliva na posplošeno tržno vrednost kmetijskega, gozdnega zemljišča. Boniteta poleg dejanske rabe zemljišča vpliva na izračun katastrskega dohodka. S tem vprašanjem vas ne napeljujemo na kategorično spremembo bonitete zemljišča, ampak zgolj preverbo ustreznosti bonitete zemljišča!

   
 • označitev meje v naravi

  V primeru uničenja mejnikov, se na żeljo lastnika parcele, ponovno označi urejena meja v naravi na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Postopek označitve meje v naravi se izvaja tudi po uspešno opravljenem upravnem postopku ureditve meje, ko Geodetska uprava Republike Slovenije v upravnem postopku doseże strinjanje s potekom meje med zemljiškima parcelama.

   
 • komasacija

  Komasacija je zlożba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zlożbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Komasacija se izvede kot pogodbena komasacija ali kot upravna komasacija. Pogodbena komasacija je tista, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki. Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti notarsko overjeni. Lastništvo se presoja po stanju v zemljiški knjigi ob overovitvi podpisa. Upravna komasacija je tista, ki se izvede na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku.

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe