Celosten pregled storitev

Zemljiški kataster (ZK)

• Ureditev meje
• Parcelacija
• Izravnava meje
• Evidentiranje zemljišča pod stavbo (ZPS)
• Označitev meje v naravi
• Komasacija
• Razmejitve med pravnimi režimi

 

Kataster stavb (KS)

• Vpis stavbe v kataster stavb
• Sprememba podatkov katastra stavb

 

Topografska izmera (GN)

• Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, PZI)
• Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji (PID)
• Geodetski načrt za pripravo lokacijskih načrtov (OPPN)
• Tematske karte in načrti Topografske izmere in rambulacije (noveliranje)
Zajem podatkov z multikopterjem (dron)
 

 

Inženirska geodezija (Z)

• zakoličenje objektov, komunalnih vodov, cest
• zakoličenje zahtevnih objektov na gradbene profile
• zakoličenje proizvodnih linij, tehnološke opreme znotraj objektov
• kontrolne meritve pri določevanju vertikalnosti, horizontalnih in vertikalnih premikov, spremembe geometrijske oblike objekta, odstopanj ploskve od ravnine

 

Geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov (N)

• kontrolne meritve točnosti gradnje in montaže
• izračun izkopov in nasutij po metodi prečnih prerezov
• opazovanje izkopa pozameznih kategorij zemljišča in njihov izračun volumnov
• hitri izračuni volumnov (metoda prizem)

 

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

• Izmera objektov in omrežij gospodarske infrastruktura
• Vpis GJI v zbirni kataster GJI
• Vzpostavitev in vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture za manjše in večje komplekse (CAD in GIS pristop)

 

Register prostorskih enot (EHIŠ) - določitev hišne številke
 

Geodetska dela pri postopkih identifikacij in denacionalizacij
 

Sodno izvedeništvo geodetske stroke in geodetsko izvedeništvo
 

Prepisi nepremičnin, urejanje služnosti, vpisi etažne lastnine
 

Geografski informacijski sistemi Izdelava baze podatkov, vodenje in geokodiranje podatkov Vzdrževanje GIS sistemov Pridobivanje podatkov in metapodatkov
 

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe